Stanovy klubu

Stanovy spolku Moto-club Horní Lideč z. s.

Moto-club Horní Lideč z. s. Horní Lideč 165, 756 12 IČ 228 48 258


Členská schůze, jakožto nejvyšší orgán Moto-clubu Horní Lideč, se 29. 12. 2015 usnesla na tomto úplném znění stanov Moto-clubu Horní Lideč z. s. (dále jen „stanovy“) tak, jak následují.

Čl. 1

Název, forma a sídlo spolku

1. Spolek Moto-club Horní Lideč z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Má sídlo na adrese Horní Lideč 165, 756 12.

Čl. 2

Charakter spolku a základní cíle spolku

 1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů se zájmem o motorismus, zejména historické motocykly, cestování a motocyklové sporty, a se zájmem o tradice lidového valašského folkloru.

 1. Společným cílem spolku je pořádání a podpora kulturních a vzdělávací akcí se zaměřením na lidové valašské tradice, cestování, prohlubování znalostí a zásad bezpečného silničního provozu a historické motocykly.

 1. Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou.

Čl. 3

Formy činnosti spolku

1. Hlavní činností spolku pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, setkání a seminářů za účelem udržení lidových tradic valašského folkloru, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, setkání a seminářů zaměřených na cestování, bezpečnost v silničním provozu a historické motocykly.

2. Spolek nemá vedlejší činnost k zajištění financování činnosti hlavní.

Čl. 4 Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát zejména fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky nebo Slovenska nebo osoba právnická se sídlem na území České republiky nebo Slovenska.

 1. Člen spolku svým chováním spolek dobře reprezentuje a pomáhá k šíření jeho dobrého jména. Svými aktivitami přispívá k jeho růstu a rozvoji a tvorbě dobré pověsti.

 1. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Členská schůze rozhodne o přijetí na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Přijetí člena vyžaduje souhlas členské schůze dle čl. 8 odst. 4.

 1. V odůvodněných případech může členská schůze rozhodnout o přijetí či nepřijetí žadatele na základě jeho ústní žádosti, kterou projeví svou vůli stát se členem spolku a tuto vůli projeví na zasedání členské schůze spolku. Je-li rozhodnuto členskou schůzí o přijetí žadatele za člena spolku způsobem dle čl. 8 odst. 4, je tento člen povinen dodat v písemné formě předsedovi spolku údaje, které by jinak byly obsaženy v písemné přihlášce.

 1. Členská schůze může rozhodnou o přijetí za člena i na návrh některého stávajícího člena spolku a se souhlasem navrhovaného. Pro přijetí rozhodnutí o udělení členství se vyžaduje rozhodnutí dle čl. 8 odst. 4. V tomto případě se přiměřeně postupuje dle čl. 4 odst. 3.

 1. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

2


 1. Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 1. Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,

 • hradit členské příspěvky,

 • sdělovat změny údajů uvedených v přihlášce,

 • aktivně se účastnit spolkové činnosti a to zejména organizovat, vést, připravovat a účastnit se kulturních a vzdělávacích akcí, setkání a seminářů dle čl. 3.

Čl. 5 Členský příspěvek

1. Členové hradí členský příspěvek. Členský příspěvek je hrazen za kalendářní rok. Členská schůze na svém zasedání rozhodne o jeho výši pro kalendářní rok, v němž zasedá. Zasedá-li členská schůze vícekrát do roka, je závazné rozhodnutí o výši členského příspěvku pocházející ze zasedání konaného v daném kalendářním roce jako poslední.

Čl. 6 Čestné členství

 1. Na návrh některého člena spolku a se souhlasem navrhovaného může členská schůze rozhodnout o udělení čestného členství členu stávajícímu či nečlenu spolku. Pro přijetí rozhodnutí o udělení čestného členství se vyžaduje rozhodnutí dle čl. 8 odst. 4.

 1. Čestný člen spolku je zproštěn povinnosti hradit členský příspěvek.

Čl. 7

Zánik členství a čestného členství

 1. Členství i čestné členství zaniká:

 • úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby,

 • vyloučením člena pro hrubé porušování stanov rozhodnutím dvou třetin přítomných členů členské schůze,

 • neuhrazením členského příspěvku po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních let,

 • nezúčastněním se třech po sobě jdoucích členských schůzí bez uvedení důvodů nezúčastní,

 • zánikem spolku.

Čl. 8 Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou členská schůze a předseda spolku.

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členskou schůzi tvoří členové spolku a schází se nejméně jednou ročně, aby

 • schválila změny stanov,

 • zvolila předsedu spolku,

 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření včetně schvalování účetní závěrky za předcházející období, jsou-li vypracovávány,

3


 • určila koncepci činnosti spolku na další období,

 • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o přijetí či vyloučení člena spolku,

 • rozhodla o zániku spolku,

 • rozhodla o výši členského příspěvku.

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 1. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

 1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předseda spolku.

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku, který jedná jménem spolku samostatně. Předsedou může být pouze fyzická osoba. Funkční období předsedy spolku je 5 let. Funkce předsedy vzniká schválením kandidáta na předsedu členskou schůzí a zaniká:

 • uplynutím funkčního období, není-li stávající předseda opětovně zvolen,

 • vzdáním se funkce jejím oznámením usnášeníschopné členské schůzi,

 • úmrtím fyzické osoby,

 • vyloučením člena, který je zároveň předsedou, pro hrubé porušování stanov rozhodnutím dvou třetin přítomných členů členské schůze,

 • neuhrazením členského příspěvku po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních let nebo

 • zánikem spolku.

Čl. 9 Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky přijatými za pořádání a podporu kulturních a vzdělávacích akcí, dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a členskými příspěvky. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

 1. Za hospodaření spolku je odpovědný předseda spolku. Předseda může pověřit vedením administrativy spojené s hospodařením některého z členů. V případě takového pověření je pověřený člen povinen vykonávat tuto činnost celý hospodářský rok, ledaže jsou vážné důvody pro ukončení činnosti.

 1. S výsledky hospodaření za uplynulý kalendářní rok seznamuje předseda spolku nebo pověřený člen členy spolku na členské schůzi.

 1. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci buď předán obci, v níž má spolek sídlo nebo jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti. Majetek zaniklého spolku musí sloužit k naplňování účelu veřejné prospěšnosti.

 1. Činnost spolku podléhá ustanovením daňových předpisů pojednávajících o veřejné prospěšnosti.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 1. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 29. prosince 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Horní Lideč, 29. 12. 2015                                                                                                      _________________

předseda spolku

4